• Ülkemiz’deki servis merkezleri, paslanmaz çelik üretim silsilesinin son safhası ve en önemli tamamlayıcı unsuru olarak yer almaktadır.
  • Tüm Dünya'da Paslanmaz Çelik Üreticilerinin en önemli tamamlayıcı unsuru Servis Merkezleridir.
  • Dernek faaliyetlerimiz hakkında tüm sektörümüzü bilgilendirmekteyiz.
  • Fason hadde tesisleri yerine Ülkemizde entegre tesislere ihtiyaç vardır.
  • Bu konuda Başkanımızın 2017 yılı mesajını okuyunuz.
PASLANMAZ ÇELİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
MADDE 1 : DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, ADRESİ
Derneğin adı Paslanmaz Çelik Kullanımını Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği’dir. Derneğin Merkez adresi Hamidiye mahallesi cendere caddesi no:85 Vadi Kordon istanbul c blok daire: 57 34403 - Kağıthane - istanbul / TÜRKİYE'dır. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 2 : DERNEĞİN AMACI
Derneğin amacı; paslanmaz çeliğin değerine ve önemine işaret etmek, bu ürüne ilgi uyandırmak, paslanmaz çeliğe ve kullanımına ilişkin anlayışı geliştirmek ve çeşitli sektörleri paslanmaz çeliğe yönlendirerek ürünün kullanımını yaygınlaştırmaktır.

MADDE 3 : DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ VE FAALİYET ALANI
Dernek amacını gerçekleştirmek maksadıyla;
a) Derneğin amacıyla ilgili konularda, Paslanmaz Çelik endüstrisini devlete ve resmi kurumlara karşı temsil eder,
b) Gereken eğitimleri verip ve paslanmaz çelikle ilgili teknik sorulara cevap vererek, endüstrideki uzmanlık ve verimliliğin gelişmesine yardımcı olur,
c) Paslanmaz Çelikle ilgili standartları ve her türlü bilgiyi içeren, broşür, katalog ve her çeşit basılı materyali temin eder, bastırır, dağıtır,
d) Paslanmaz Çeliği tanıtan, sektördeki yenilikleri ortaya koyan, yeni kullanım alanları konusunda toplumu aydınlatan hususlarda, özetle Paslanmaz Çelikle ilgili her konuda seminer, konferans, panel vs düzenler ve bu organizasyonları ilgililere duyurur,
e) Paslanmaz Çelikle ilgili uluslararası seminer, konferans veya panellere üyelerini katılımcı olarak yollar, kendi düzenlediği benzer organizasyonlara yurt dışından katılımcı ya da konuşmacı davet eder,
f) Paslanmaz Çelik konusunda uzman kimselerin idaresinde çalışma grupları oluşturur,
g) Paslanmaz çelik için yeni kullanım alanlarını tanımlar,
h) Gerektiğinde ülke içindeki aynı veya benzer amacı taşıyan kuruluşlarla beraber hareket eder, fikir alışverişinde bulunur,
i) Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunur,
j) Kendi faaliyetlerini tanıtmak, derneğin kuruluş amacına hizmet etmek ve dernek faaliyetlerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak maksadıyla, web sitesi oluşturur,
k) Derneğin amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek maksadıyla gayrimenkulleri YÖNETİM KURULU KARARIYLA kiralar, GENEL KURUL KARARIYLA satın alır; YÖNETİM KURULU kiralanan, satın alınan gayrimenkuller veya başkaca gayrimenkullerle ilgili her nevi tasarruflarda (ayni, şahsi hak tesisleri vs) bulunabilir,
Sahibi bulunduğu menkul ve gayrımenkulleri GENEL KURUL KARARI ile satabilir.
l) Yukarıda sayılan hizmetler için gerekli masrafları karşılamak amacıyla, üyelerinden veya üçüncü kişilerden yardım toplar, kanunlar çerçevesinde verilen ayni ve nakdi yardımları kabul eder.

MADDE 4 : DERNEĞE ÜYELİK KOŞULLARI
a) Fiil ehliyetine sahip, Paslanmaz Çelik sektöründe, yıllık en az 5.000.- ton Paslanmaz Çelik satış miktarı cirosuna ve yıllık en az 2.000.- ton Paslanmaz Çelik kullanım cirosuna sahip ticari, sınai işletmeler veya bu kuruluşların fiil ehliyetine sahip halihazırdaki ortakları ya da yöneticileri gerçek kişiler ya da
b) Fiil ehliyetine sahip, Paslanmaz Çelik Sektöründe ticari veya sınai işletmesi bulunmamakla beraber, bu sektörle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi olan (bu sektörün gelişimine, yerleşimine vs. katkısı bulunan) kuruluşlar (Mimarlar Odası vs) veya bu kuruluşların fiil ehliyetine sahip halihazırdaki ortakları ya da yöneticileri gerçek kişiler ya da
c) Yukarıda sayılan kuruluşların halihazırda ortağı ya da yöneticisi olmasa da, Paslanmaz Çelik Sektörünü bilen, bir kuruluş bünyesinde çalışmak suretiyle bu sektöre en az 20 yıl fiilen hizmet vermiş olan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler derneğe üye olabilirler.

Derneğe üye alımı için 5 Kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nun en az 4 üyesinin olumlu oyu gerekir. Geçici Yönetim Kurulu’nun görevde olduğu dönemde, yeni üye alımı için oybirliği gerekir.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim kurulunca 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

MADDE 5 : ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
a) Üyeler diledikleri zaman Dernek’ten ayrılma hakkına sahiptirler. Bu arzularını bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri zorunludur.
b) Üyelik için aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyelikleri kendiliğinden sona erer.
c) Dernek Tüzüğüne ve Derneğin amacına aykırı hareket edenlerle, Yönetim Kurulu Kararlarına sürekli bir şekilde uymayanlar Yönetim Kurulu Kararı ile dernekten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılan üye bu karara karşı, toplanacak ilk Genel Kurul’da itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesindir.
d) Üyelikleri sona eren kişilerin ayrıldığı tarihte yıl sonuna kadar derneğe olan borçları ve mükellefiyetleri devam eder. (Üyeliğin sona erdiği tarihin bulunduğu yıl sonuna kadar olan aidat ve diğer tüm mali sorumlulukları yerine getirerek dernekten ayrılabilir. Borçların ödenmemesi durumunda Dernek Yetkili Organları yasal yola başvurarak tahsilat yapabilir.)

MADDE 6 : DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

MADDE 7 : GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır :
a) Dernek Organlarının seçilmesi,
b) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,
d) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve bu organların haklı sebeplerle görevden alınması,
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
f) Giriş aidatı ve yıllık aidatın, gerekli hallerde katkı payı adı altında üyelerden talep edilecek teberru miktar ve ödeme yöntem ve vadelerinin yönetim kurulu tarafından saptanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
g) Üyelikten çıkarma ve üyeliğe kabul hakkında son kararın verilmesi,
h) Dernek taşınır ve taşınmazları ile ilgili konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
i) Derneklerin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
j) Derneğin bir üst kuruluşa katılması,
k) Derneğin feshedilmesi,
l) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin yerine getirilmesi.

MADDE 8 : GENEL KURUL’UN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI
Genel Kurul;
a) 2 senede bir Aralık ayında olağan,
b) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde Olağanüstü toplanır.
c) Genel Kurul’a katılabilmek için üyelerin aidat ve diğer katkı payı ve benzeri borçlarının tamamen kapatılmış olması gerekir.
d) Genel Kurul’un iki yılda bir yapılan olağan toplantı’sına Yönetim Kurulunca çağrı yapılır.
e) Yönetim Kurulu, gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantıların yapılmasını sağlamak üzere veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırır. Toplantıya çağrı yapılmadığı hallerde, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin taahhütlü posta ve/veya elektronik posta marifetiyle tüm üyeler gönderilen yazılı katılımla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek tutanak ile alacağı dernek yararına olan kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması Olağan Toplantı yerine geçmez.

MADDE 9 : GENEL KURULU TOPLANTISINA ÇAĞRI USULÜ
Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluğun sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 10 : TOPLANTI YETER SAYISI
Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 11 : TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin Resmi Makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınamaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul Toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Tüzükte aksine hüküm olmayan hususlarda kararlar açık oyla alınır, ancak hazır üyelerin beşte birinin isteği üzerine gizli oylama yapılabilir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 12 : OY HAKKINDAN YOKSUNLUK
Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi,eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanmaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da bu hüküm uygulanır.

MADDE 13 : KARARLARIN İPTALİ
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul Kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde Mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
Diğer organların kararlarına karşı, Dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.
Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

MADDE 14 : GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ
Genel Kurul Toplantılarını izleyen 30 gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 15 : YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
Yönetim Kurulu beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından gizli oyla, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantısında, bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır. Toplantı çağrısı başkan tarafından yapılır.
Asıl üyelerde boşalmalar olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, Genel Kurul; kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, Sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Dernek organlarının oluşmasına kadar, dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsil etmeye yetkili Geçici Yönetim Kurulu, Kurucu Üyelerden oluşur.

MADDE 16 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim Kurulu Derneğin yürütme ve temsil organıdır, bu görevini kanuna ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Yönetim Kurulu;
a) Genel Kurul Kararlarını uygular ve yürütür,
b) Derneğin genel çalışma düzeni ile ilgili ilkeleri saptar,
c) Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır, gündemi hazırlar,
d) Gelecek döneme ait bütçeyi ve kendi dönemine ait faaliyet raporunu hazırlayıp Genel Kurul’a sunar,
e) Üye başvurularını inceleyip, 30 gün içinde karara bağlar ve sonucu yazılı olarak başvuru sahibine bildirir, Tüzükte gösterilen sebepler gerçekleştiği takdirde üyelerin üyeliğine son verir.
f) Derneğin gelir/gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, muhasebe ile üye kayıtlarını ve kanunen tutulması gereken her türlü kaydı, defteri tutar ve saklar,
g) Derneğe gelir temin eder, makbuz karşılığı tahsilat yapar,
h) Her türlü harcamasını dernek gider makbuzu ve/veya yasal fatura karşılığı yapar,
i) Dernek taşınmazları ile ilgili konularda Genel Kurul tarafından alınan kararları uygulamak üzere yetkili olup, aldığı bu yetkileri özel, tüzel ve resmi kurum ve kuruluşlar ile devlet daireleri ve noterlikler nezdinde kullanır.
j) Tüzüğün, mevzuatın ve yasaların verdiği diğer yetkileri kullanır.

MADDE 17 : DERNEĞİN İÇ DENETİMİ VE DENETİM KURULU
Derneğin iç denetimi Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetim Kurulu üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından gizli oyla, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile seçilir. Denetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır.
Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, Derneğin etkinliklerini, defter, makbuz, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını senede bir kere denetler, denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 18 : AİDATLAR
Her bir üyenin ödeyeceği; Üye giriş aidatı 10.000.- YTL.’dır. Yıllık aidat (üyelik aidatı) ise 5.000.- YTL’dır. Genel Kurul, bu miktarları değiştirebilir.
Yasa gereği, Dernek Onursal Üyeleri ve/veya Onursal Başkanı her türlü mali yükümlülükten muaf tutulmuştur. Onursal Üyeler ve Onursal Başkan’ın yasa gereği oy hakkı yoktur.

MADDE 19 : DERNEĞİN GELİRLERİ
Dernek gelirleri şunlardır
a) Üye giriş aidatı ve üyelik aidatı,
b) Yapılacak bağışlar
c) Dernek faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler,
d) Dernek mal varlığından elde edilen geliriler,
e) Kanunlar dairesinde toplanan bağışlar ve yardımlar
f) Yönetim Kurulu’nun ittifakla alacağı kararlar çerçevesinde Üyelerden talep edilecek katkı paylarının (teberruların) tespiti ve tahsili ile elde edilecek gelirler ve bu gelirlerin harcanacağı Kaynaklar Yönetim Kurulunun tasarrufundadır.

MADDE 20 : GELİR VE GİDERLERDE USUL
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Üye aidat ve diğer katkı payı v.s. doğrudan Dernek Banka Hesabına ödenir, karşılığında dernek gelir makbuzu kesilerek üyelere gönderilir. Giderler harcama belgesi ve/veya yasal fatura karşılığı yapılır. Gelir ve gider usulü ile ilgili konularda, Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 21 : DEFTER TUTMA ESASLARI
Dernek defterleri işletme hesabı esasına göre tutulur. Ancak derneğin yıllık brüt gelirleri kanuni sınırları aşarsa, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

MADDE 22 : TUTULACAK DEFTERLER
İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
a) Karar Defteri : Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu defterlere işlenebilir.
c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu defterlere kaydedebilinir. Ancak gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalarının dosyalanmaları yeterli olup. Elektronik posta yoluyla elen ve giden evrak çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f) Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
Bilanço Esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar ile her iki esasa ilişkin kayıt usulü, kayıt zamanı ve hesap dönemi gibi diğer konularda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 23 : DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ
Toplantı ve karar yeter sayılarına uyulmak kaydıyla Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Tasfiyenin ne şekilde yapılacağına da Genel Kurul karar verir.

MADDE 24 :
Dernek hiçbir şekilde borçlanamaz.
İşbu Dernek Tüzüğü isimleri aşağıda belirtilen dernek asil üyeleri tarafından düzenlenmiş ve imza edilmiştir.

18.12.2012 tarihi itibariyle dernek asil üyeleri (19 üye):

UFUK LEFLEF ALP METAL PASL.ÇELİK
TİC.VE SAN.A.Ş.
-ALTUĞ ALPAGUT-
BORŞEN BORU
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
-FERHAT KETENCİ-
       
BORUSAN PASL.ÇEL.
BORU VE PROFİL SAN.VE TİC. A.Ş.
-CÜNEYT İÇEL-
METAL İNOKS PASL.
ÇEL. MAM. SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
-ERDOĞAN SARITAŞ-
OUTO KUMPU İSTANBUL
DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
-UĞUR ARPACI-
       
ÖZTİRYAKİLER MAD.
EŞYA SAN.VE TİC.A.Ş.
-SAFA CALAYIR-
SARITAŞ ÇELİK
SAN.VE TİC.A.Ş.
-ERCÜMET SARITAŞ-
SARITAŞ DIŞ TİC. VE
PAZARLAMA A.Ş.
-SELÇUK SARITAŞ-
SARITAŞ DESTEK HİZ. VE
BİLGİ TEKNOLOJİ. LTD.ŞTİ
-SELÇUK SARITAŞ-
       
SOM ÇELİK PASL. ÇEL.
TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
-MEHMET SAMİ KİRAZOĞLU-
-İSMAİL PARLAR-
TEKNİK METAL END.
MALZ.TİC.VE SAN.A.Ş.
-ERDEM ŞİRE-
-ERDOĞAN ŞİRE-
ENGİN METAL TİC.
VE SAN.LTD.ŞTİ.
-SÜLEYMAN ENGİN-
ER PASL.METAL SAN.
VE TİC.LTD.ŞTİ.
-OSMAN GÜNAYDI-
       
AKIN PASL.SAC SAN.
VE TİC. LTD.ŞTİ.
-METİN AKIN-
AXİS METAL
SAN.LTD.ŞTİ.
-ERCAN ÇAYIR-
       
© Copyright 2018 PASDER Paslanmaz Çelik Kullanımını Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği                                                                                           kwebtasarım