• Ülkemiz’deki servis merkezleri, paslanmaz çelik üretim silsilesinin son safhası ve en önemli tamamlayıcı unsuru olarak yer almaktadır.
  • Tüm Dünya'da Paslanmaz Çelik Üreticilerinin en önemli tamamlayıcı unsuru Servis Merkezleridir.
  • Dernek faaliyetlerimiz hakkında tüm sektörümüzü bilgilendirmekteyiz.
  • Fason hadde tesisleri yerine Ülkemizde entegre tesislere ihtiyaç vardır.
  • Bu konuda Başkanımızın 2017 yılı mesajını okuyunuz.
PASDER ETİK KURALLARI
PASDER Üyesi İşyerleri, iş hayatındaki başarının sadece ekonomik ve ticari parametrelere bağlı olmayıp, bu başarının, iş yapma tarzını tanımlaması gereken, ortak bir etik anlayış çerçevesinde doğması gerektiğine inanmışlardır. Bu nedenle de faaliyetlerini işbu prensipler çerçevesinde belirlenmiş ilkeler doğrultusunda götürmeyi taahüt ederler.

• PASDER üyesi, kendisini içinde çalıştığı toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak tanımlar.

• PASDER üyesi gerek ülkemizde, gerekse faaliyette bulunduğu diğer ülkelerde yürürlükte olan yasalara, işlerin yürütülmesinde genel anlamda kabul gören etik kurallara tam bir uyum içinde bulunmayı kendisine vaz geçilmez bir prensip edinmiştir. Duyduğu sorumluluk, bu kurallara sadece kendisini bağlı kılmanın ötesinde, bu prensiplerin uygulanabilirliğini de kapsayacak derinliktedir.

• PASDER üyesi, faaliyetlerini icra ederken, hedeflediği ekonumik ve ticari başarıyı yakalamada,

• Müşterilerine,
• Çalışanlarına,
• Hissedarlarına,
• Kamu makamlarına,
• Rakiplerine,
• Topluma,

karşı tam bir sorumluluk içinde hareket eder, gayri yasal ve bu kesimlerden herhangibirine karşı kabul gören ahlaki değerlere ters düşen davranışlardan kat’i surette kaçınır, bu gibi davranışları ise şiddetle kınar.

• PASDER üyesi, kendi çalışanları ve ticari işbirliği içinde olduğu diğer şahıs veya tüzel kişiliklerin yasallık, şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük ilkelerini ihlal etmelerini önlemek amacı ile gerekli otokontrol mekanizmalarını oluşturup bunları etkin bir şekilde kullanır.

• PASDER üyesi, rekabet gücünün korunması çerçevesinde kalınacak şekilde, faaliyetlerinde tam bir şeffaflık içindedir.

• PASDER üyesi , faaliyetlerinin yerine getirilmesinde en uygun ortamın, dürüst bir rakabet ortamı olduğuna inanır ve bu ortamın yaratılması için gayret gösterir. Hedeflediği ekonomik başarının, müşterilerinin gereksinimlerine en uygun ticari, teknik ve lojistik koşullarda cevap verebilmekte olduğunun bilinci ile hareket eder.

• PASDER üyesi çevre bilincine sahiptir. Bu çerçevede bugünün ve yarının doğal kaynaklarına hassasiyetle yaklaşır bunları tam bir sorumluluk çerçevesinde kullanarak gelecek nesillerin haklarına saygı gösterir.

• PASDER üyesi çalışanlarının haklarını en üst seviyede korur. Yasal çerçeve dışında istihdama kat’i surette müsade etmez, kişinin ilerlemesine ve ferdi hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik sosyal, kültürel ve eğitimsel girişimleri olumlu olarak değerlendirip, uygun olması halinde bunlara destek olur.

• PASDER üyesi, iş yerlerinde güvenlik ve sağlık koşullarını korur ve ekonomik faaliyetlerin yerine getirilmesinde işçilerin haklarına saygı gösterilmesini temel unsur olarak değerlendirir.

• PASDER üyesi her türlü faaliyetinde davranışlarını doğruluk, terbiye ve işbirliği ilkeleri ile uyumlu kılmak, ve bu prensipleri sadece müşteri ilişkileri ile sınırlandırmayıp, bu prensibi içinde olduğu tüm toplum katmanlarına yaymak bilincindedir.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR TÜM ÜYELERİMİZ TARAFINDAN KABUL VE TAAHHÜT EDİLMİŞ VE İMZALANMIŞTIR.

© Copyright 2018 PASDER Paslanmaz Çelik Kullanımını Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği                                                                                           kwebtasarım